Kestävä kehitys Familiamilla

Kestävän kehityksen toimintaperiaatteet

Yhtiönä

Familiam Asset Management Oy:n vastuullisen sijoittamisen lähtökohtana on oma toimintamme: vastuullinen sijoituspalvelujen tarjoaminen. Tavoitteenamme on asiakkaidemme mahdollisimman hyvä pitkäjänteinen sijoitustuotto ja koko toimintamme tähtää tämän tavoitteen saavuttamiseen.

Viestimme asiakkaidemme varojen hoidosta avoimesta ja kattavasti. Olemme suomalainen osakeyhtiö ja maksamme veromme täysimääräisesti Suomeen. Yhtiönä pyrimme jokapäiväisessä toiminnassa huomioimaan kestävän kehityksen periaatteet, esimerkiksi pienentämällä hiilijalanjälkeä.

Kestävyysriskien huomioonottamisen toimintaperiaatteet sijoituksia koskevassa päätöksentekoprosessissa

Vastuullinen sijoittaminen on yksi laadukkaan sijoitustoiminnan osa-alueita. Tekemällä sijoituksia vastuullisesti toimiviin yhtiöihin vältytään ympäristöriskeiltä, yhteiskuntariskeiltä ja yrityshallinnon riskeiltä, jolloin siitä voi olla asiakkaillemme taloudellista hyötyä.

’Kestävyysriskillä’ tarkoitetaan ympäristöön, yhteiskuntaan tai hallintotapaan liittyvää tapahtumaa tai olosuhdetta, jonka toteutumisella saattaisi olla sijoituksen arvoon tosiasiallinen tai mahdollinen kielteinen olennainen vaikutus.

Familiam huomioi kestävyysriskit sijoituksia koskevassa päätöksentekoprosessissa yhtiön kestävän kehityksen toimintaperiaatteiden mukaisesti. Yhtiö katsoo vastuullista sijoittamista laajalla perspektiivillä, johon kuuluu sekä kestävä kehitys että eettinen sijoittaminen. Sijoituspäätöksiä tehtäessä käytetään eettisen sijoittamisen edistämisessä poissulkevia menetelmiä, jossa tiettyjä yhtiöitä tai toimialoja suljetaan pois päätöksenteossa, sekä kestävän kehityksen edistämisessä julkisista lähteistä saatavia mittareita, joita voidaan käyttää sijoituspäätöstä tehtäessä.

Omaisuudenhoidossa kestävyysriskit huomioidaan asiakkaille räätälöidyissä ratkaisuissa vastuullisen sijoittamisen (mukaan lukien kestävä kehitys sekä eettinen sijoittaminen) ominaispiirteet edellä mainitun mukaisesti. Lisäksi otetaan huomioon asiakkaiden mahdollisen oman sijoituspolitiikan tai toivomusten erityispiirteet ja noudatetaan niitä.

Sijoitusneuvonnassamme huomioimme kestävyysriskit kartoittamalla asiakkaan kestävyysmieltymykset. Kestävyysmieltymyksellä tarkoitetaan asiakkaan valintaa koskien  sitä, sisällytetäänkö hänelle annettavaan suositukseen rahoitusvälineitä, joissa tietty vähimmäismäärä sijoitetaan EU:n taksonomia-asetuksen (EU 2020/852) mukaisiin ympäristön kannalta kestäviksi katsottaviin taloudellisiin toimintoihin, rahoitusvälineitä, joissa tietty vähimmäisosuus sijoitetaan EU:n tiedonantoasetuksen (EU 2019/2088) mukaisiin kestäviin sijoituksiin tai rahoitusvälineitä, joissa huomioidaan pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin. Yhtiö ei suosittele asiakkaalle tuotteita, jotka eivät vastaa asiakkaan kestävyysmieltymyksiä.

Tulemme tulevaisuudessa allekirjoittamaan YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (UNPRI).

Edistämme niitä sekä sijoitustoiminnassa että alan yhteistyöjärjestöjen kautta (kuten Finsif ry:n jäsenyyden hakemista tulevaisuudessa). Osallistumme myös mahdollisuuksien mukaan vastuullisen sijoittamisen ja siitä informoimisen kampanjoihin yhdessä muiden toimijoiden kanssa, edellyttäen kuitenkin, että kyseiset kampanjat ovat asiakkaidemme etujen mukaisia.

Sijoituspäätösten tai sijoitusneuvonnan pääasiallisia haitallisia vaikutuksia (PAI) ei oteta huomioon

Kestävyysriskien huomioiminen palkitsemisessa

EU:n tiedonantoasetuksen ((EU) 2019/2088, SFDR) mukaan pääasiallisilla haitallisilla vaikutuksilla tarkoitetaan sijoituspäätösten ja -neuvonnan vaikutuksia, joista aiheutuu kielteisiä vaikutuksia kestävyystekijöihin. Kestävyystekijöillä tarkoitetaan ympäristöön, yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyviä asioita, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyviä asioita. Yhtiö ei tällä hetkellä ota huomioon EU:n tiedonantoasetuksen mukaisesti sijoituspäätösten haitallisia vaikutuksia kestävyystekijöihin omaisuudenhoidossa ja sen mukaisesti tehtävissä sijoituspäätöksissä tai sijoitusneuvonnassa. Tämä johtuu siitä, että sijoituskohteistamme ei ole vielä saatavilla luotettavaa ja kattavaa dataa pääasiallisten haitallisten vaikutusten arvioimiseksi voimassa olevan sääntelyn mukaisesti.

Vastuullisella sijoittamisella tarkoitetaan kestävyysriskien eli ympäristöön, yhteiskuntaan tai hallintotapaan liittyvien seikkojen huomioimista sijoituksia koskevassa päätöksentekoprosessissa.

Yhtiö huomioi kestävyysriskit sijoitustoiminnassa yhtiön kestävän kehityksen toimintaperiaatteiden mukaisesti sekä omaisuudenhoidossa että sijoitusneuvonnassa.

Yhtiö ei vielä huomioi kestävyysriskejä tai kestävään kehitykseen liittyvien tavoitteiden saavuttamista sen henkilöstön palkitsemisessa. Yhtiö voi myöhemmin tarkastella mahdollisuutta huomioida kestävyyteen liittyviä riskejä ja tavoitteita palkitsemisjärjestelmissä.